• شرکت کاسپین حسابدار پارس
 • 021-91303119

تفاوت حسابداري و حسابرسي چيست؟

تفاوت حسابداري و حسابرسي چيست؟

تفاوت حسابداري و حسابرسي چيست؟

حسابداري در واقع عمل ثبت و حفظ اسناد و مدارك و همچنین تهيه و ارائه صورت هاي مالي براي پيشگيري تراكنش هاي مالي شركت ها است که توسط خود شرکت انجام مي شود. حسابداري زبان كسب و كار است. و ابزاري براي گزارشگري مالي شخصيت هاي انتفاعي و غير كسب و كاري به شمار می رود.

در صورتی که حسابرسي عبارت است از فعاليت تأييد كنندگي و ارزشيابي صورت هاي مالي. ازین رو بر آن شدیم تا در این مطلب تفاوت حسابداری و حسابرسی را به طور کامل توضیح دهیم. با ما همراه باشید.

تفاوت حسابداري و حسابرسي

قبل از بررسی تفاوت های بین علوم حسابداري و حسابرسي، اجازه دهید که ابتدا با مفهوم حسابداری و حسابرسی به صورت جداگانه آشنا شویم. به طور خلاصه حسابداری ثبت اسناد و مدارک مالی است و حسابرسی تأیید صحت این مدارک. بنابراین می توان گفت این دو علم در یک حرفه لازم و ملزوم یکدیگر می باشند.

تعریف حسابداری

حسابداري يك زبان تخصصي كسب و كار است كه به درك  فعاليت هاي اقتصادي شخصيت حقوقی كمك مي كند. حسابداري گردآوري منظم روز به روز تراكنش هاي مالي يك كسب و كار و دسته بندي آن ها به گروه هاي مختلف است. در اين ميان تراكنش ها به شيوه اي خلاصه مي شوند كه مي توان در مواقع اضطرار به راحتي به آنها ارجاع داد. سپس تجزيه و تحليل و درك نتايج مالي و در نهايت انتقال نتايج به طرف علاقمند می باشد. و به زیر شاخه های زیر تقسیم می شود:

 • حسابداري بهاء
 • حسابداري مديريت
 • حسابداري مالياتي
 • حسابداري مالي
 • حسابداري منابع انساني
 • حسابداري مسئوليت اجتماعي

بنابراین وظيفه اصلي حسابداري فراهم آوردن اطلاعات مهم، به خصوص اطلاعات مالي است. كه براي تصميم گيري مهم هستند. اهداف اوليه حسابداري به شرح زیر می باشند:

 • از طريق دفاتر روزنامه / كل / معين / تراز آزمايشي مناسبت ها را ثبت و ضبط می نماید.
 • نتايج عمليات را از طريق داد و ستد و حساب سود و زيان تعیین می نماید.
 • وضعيت مالي شخصيت هاي حسابداري را با ترازنامه نشان می دهد.
 • اطلاعات ضروري را درباره توان بدهي پرداخت و وضعيت نقدشوندگي از طرف هاي ذينفع فراهم می سازد.

تعریف حسابرسي

حسابرسي عبارت از بررسي انتقادي و به دور از سوگيري تمام مستندات تراكنش ها، شامل مدارك، دريافت ها، دفاتر حساب و اسناد مرتبط به منظور تأييديه ها می باشد. به علاوه اشتباهات و تقلب ها و دستكاري عامدانه در حساب ها با اختلاس و غيره را مي توان در حسابرسی از طريق جزئيات شناسايي كرد.

حسابرسي به دنبال دقت و شفافيت اطلاعات مالي، تطابق با استانداردهاي حسابداري و پرداخت شدن يا نشدن ماليات است. حسابرسي پس از بررسي كامل دفاتر حسابداري و اسناد مالي، نظرش را به صورت يك گزارش ارائه مي كند. گزارش منصفانه و صحيح مي بايست به مدیر شرکت، تحويل شود. دو نوع گزارش حسابرسي وجود دارد:

 • تعديل نشده
 • تعديل شده

حسابرسي را مي توان به صورت داخلي و مستقل انجام داد. وظيفه حسابرسي داخلي توسط حسابرس داخلي انجام مي شود. حسابرس توسط مديرسازمان به منظور بهبود سامانه ي كنترل داخلي و حسابداري گماشته شده است. حسابرسي مستقل توسط سهامداران شركت تعيين مي شود.

حسابرسي داخلي

برخي از حسابرسي ها مانند حسابرسي داخلي، در يك شركت توسط كاركنان آن شركت انجام خواهد شد. اين حسابرسي را هر فردي در شركت مي تواند انجام دهد. هيچ مقرراتي در تشخيص اينكه حسابرسي داخلي يك شركت چگونه تهيه و چه كسي آن گزارشات را بررسي مي كند وجود ندارد.

استانداردهاي حسابرسي داخلي

استانداردهاي حرفه اي همچون پلي بين نكات نظري و روش هاي خاص حسابرسي می باشد. استانداردهايي كه برپايه يك چهارچوب محكم نوشته شود، چيزي بيش از قواعد اختياري نمي باشد كه در نهايت، رعايت آن ممكن است به اين نتيجه ختم شود كه ناهماهنگ و غير يكنواخت مي باشد. از سوي ديگر، استانداردهاي مبتني بر چهارچوب محكم سبب بهبود فرآيند حسابرسي مي شود.

حسابرسان بايد كار خود را بر اساس استانداردهاي رايج و مورد قبول سازمان حسابرسي انجام دهند. استانداردهاي حسابرسي كلي توسط انجمن حسابرسي آمريكا نوشته شده است كه عموما براساس آنها عمل مي شود. حسابرسي بايد توسط افراد ذيصلاح انجام شود. شخص ذيصلاح شخصي است كه داراي مدرك و دانش كافي در اين خصوص بوده و بر تمامي قوانين و مقررات اين حوزه اشراف داشته باشد.

 1. حسابرس چه داخلي باشد چه مستقل، بايد كاملا به صورت مستقل عمل كرده و از قضاوت هاي جهت دار خودداري نمايد. استقلال در رأي، مسأله بسيار مهمي دراين حرفه محسوب مي شود.
 2. حسابرسي بايد با برنامه ريزي قبلي انجام شده و تمامي مقدمات آن اعم از تعداد كارشناسان لازم و ابزارهاي مورد نياز پيش بيني گردد.
 3. هرشركت داراي يك سيستم كنترل داخلي بوده كه براي انجام حسابرسي و ساير جزئيات مربوط به آن، بايد شناخت كافي نسبت به اين سيستم كنترلي وجود داشته باشد.
 4. مستندات و شواهد لازم براي حسابرسي بايد به صورت حضوري و پرس وجو و مشاهده مستقيم بدست آيد تا قابل اعتماد و استناد باشد.
 5. پيش نيازحسابرسي اطلاعات كامل از حسابداري است.
 6. براي انجام يك حسابرسي خوب بايد به امور حسابداري مسلط باشد تا بتواند ضمن دقت لازم به طور صحيح و منظم به سرفصل هاي مورد رسيدگي بپردازد. بنابراين هميشه حسابرسان براي رسيدگي به اطلاعات قابل اتكاء و مفيد از حسابداري  به صورت جامع و كاربردي سررشته دارند. چطور ممكن است كه حسابرس به اطلاعاتي رسيدگي كند كه خود از آن آگاه نباشد؟ چون منبع اين اطلاعات همان امورحسابداري است.
 7. حسابرسان بايد كار خودرا براساس استانداردهاي رايج و مورد قبول سازمان حسابرسان انجام دهند.

حسابرسان داخلي سيستم كنترل داخلي را از دو ديدگاه طراحي و اثربخشي مورد ارزيابي قرارمي دهند. يك سيستم كنترل داخلي اثربخش، سيستمي است كه هدفي را بدست آورد كه براي آن ايجاد شده است. نمونه هايي از ابزارهاي كنترل درون سازماني به شرح ذيل است:

 • شيوه هاي راهبردي مديريت
 • هدف هاي سازماني
 • سياست ها
 • استانداردها
 • روش ها

حسابرسان داخلي به دليل يكپارچگي زياد كنترل هاي داخلي، همه ي سطوح و ابزارهاي آن را آزمون مي كنند. درهرحال مديران رده بالا ي سازمان، عموما مسئوليت ارزيابي عملكرد سازماني را در قالب هدف ها و شيوه هاي راهبردي مديريت به عهده دارند.

سطوح اختيار

وظايف و مسئوليت هاي مديريت درسه مورد (الف) استرات‍ژيكي (ب) تاكتيكي (ج) عملياتي تقسيم مي شود. بطوركلي مديريت كوشش مي كند مخاطرات را با افزايش كنتزل سيستم – بيمه كردن نيازهاي ممكن – افزايش ميزان بازيافت درموارد پذيرش خطر بالاتر كاهش دهد.

سيستم كنترل داخلي ،عاملي است كه بيشترين تأثير را در احتمالات دارد. به طور مثال كنترل خوب، ميزان ضرر و زيان و خطر را كاهش مي دهد و برعكس كنترل هاي ضعيف درصد احتمال زيان را افزايش مي دهد.

هدف از حسابرسي داخلي و مستقل چيست؟

حسابرسی ها، اساس حوزه حسابداري هستند. اما اين تنها كاري نيست كه حسابداران رسمي انجام مي دهند. به بيان ساده، حسابرسي بازبيني سوابق شركت، حساب ها و موجودي هاي فيزيكي است. شما درحال بررسی جزئيات هستيد و خيلي مهم است كه جزئيات درست را دريافت كنيد، چون ماليات، تعهد و دولت و اعتبار شما در تعادل باقي مي ماند. اما فرآيند انجام اين بررسي بسته به نوع حسابرسي يا تجزيه و تحليلي كه انجام مي دهيد، تفاوت دارد.

وظايف اصلي حسابرس داخلي و مستقل چيست؟

دراين بخش با يك نگاه كلي به وظايف اصلي حسابرسان داخلي و مستقل خواهيم پرداخت:

1- كنترل گردش مالي و حساب هاي بانكي شركت

2- كنترل عمليات هاي مالي مربوط به بودجه و هزينه ها

3- كنترل عمليات مالي به پرداخت حقوق، جزئيات و نحوه پرداخت آنها

4- كنترل تنخواه واحدهاي مختلف و خريد هاي داخلي شامل فاكتور و اسناد خريد و هزينه هاي آن

5- كنترل فرآيند انبارگرداني و جزئيات آن و بررسي اسناد ورود و خروج كليه اجناس و مواد به انبار

چه ارتباطي ميان حسابداري و حسابرسي وجود دارد؟

حسابرسان گاهي بسياري از كارهاي شبيه حسابداران را انجام مي دهند و گاهي مسؤوليت هاي متفاوتي دارند. گرچه حسابرسان و حسابداران تفاوت هاي بسياري دارند ولي بسياري از شركت ها ازاين افراد به جاي يكديگر استفاده مي كنند. پس بهترين پاسخ اين است كه هردو حرفه مسئول فرآيندهاي حسابداري شركت هستند ولي به طوركلي حسابرس، مسئول بررسي كارهاي حسابدار است.

در حقیقت هنگامی که فرآيند حسابداري به پايان مي رسد، حسابرسي به قصد تعيين صحت منصفانه بودن تصوير ارائه شده از حساب ها آغاز مي شود. ازسوي ديگر، حسابرسي با هدف بررسي و تأييد اعتبار اسناد و مدارك مالي آماده شده توسط كارمندان بخش حسابداري موسسه، صورت مي گيرد.

بنابراين تعين كننده ي اعتبار اطلاعات حسابداري است. به این ترتیب ابتدا مديريت شركت مورد نظر، گزارش مالي شركت را تهيه مي كند. گزارش مالي بايد براساس الزامات قانوني و استانداردهاي گزارشگري مالي تهيه شود.

در انتها می توان گفت

حسابداري و حسابرسي دو زمينه تخصصي هستند، اما دامنه حسابرسي گسترده تر از حسابداری است. زيرا به درك دقيقي از اقدامات مختلف، قوانين مالياتي، دانش استانداردهاي حسابداري و استانداردهاي حسابرسي و همچنين مهارت هاي ارتباطي نياز دارد.

علاوه بر آن، محرمانگي، درستكاري، صداقت  و استقلال، الزامات اصلي هستند كه بايد در زمان انجام فرآيند حسابرسي رعايت شوند. گزارش هاي ارائه شده توسط حسابرسان براي تصميم گيري منطقي كاربران صورت هاي مالي مانند بستانكاران، سهامداران، سرمايه گذاران، تأمين كنندگان، بدهكاران، مشتريان، دولت و غيره مفيد است.

پيشنهاد ما به حسابداران اين است كه ابتدا حسابداري را به صورت كاربردي بياموزيد وسپس به امور حسابرسي مسلط شويد. در این راستا حتی اگر یک فرد مبتدی هستید، می توانید آموزش حسابداری از صفر تا صد را با حسابدار119 فرا بگیرید. مشاورین متخصص شرکت کاسپین حسابدار پارس با معرفی نرم افزار سکان؛ جایگزین کاملتر نرم افزار پرطرفدار نوید؛ شما را به یک حسابدار حرفه ای بدل خواهند نمود. نرم افزار سکان با امکانات بی نظیر با پشتیبانی 24 ساعته حسابدار همراه شما خواهد بود. با ما با شماره 91303119-021 تماس بگیرید.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.