• شرکت کاسپین حسابدار پارس
  • 021-91303119

تیر 21, 1401 - نرم افزار حسابداری سکان و نوید

تفاوت حسابداري و حسابرسي چيست؟

تفاوت حسابداري و حسابرسي چيست؟

حسابداري در واقع عمل ثبت و حفظ اسناد و مدارك و همچنین تهيه و ارائه صورت هاي مالي براي پيشگيري تراكنش هاي مالي شركت ها است که توسط خود شرکت انجام مي شود. حسابداري زبان كسب و كار است. ...