• شرکت کاسپین حسابدار پارس
  • 021-91303119

مراحل ثبت سند حسابداری پیمانکاری

مراحل ثبت سند حسابداری پیمانکاری

مراحل ثبت سند حسابداری پیمانکاری

مراحل ثبت سند حسابداری پیمانکاری

مراحل ثبت سند حسابداری پیمانکاری

مراحل ثبت سند حسابداری پیمانکاری براساس نشریه 126 قراردادهای بلند مدت پیمانکاری        سازمان حسابرسی ایران

نمونه کد بندی پروژه

پیمان در دست اجرا        (کل)                                                                                                                                                                                       

پیمان در دست اجرا   تا صورت وضعیت 1    (معین)

مواد ومصالح(تفصیلی)                   حقوق و دستمزد                             هزینه های سربار

از طریق فاکتور فروش یا بالانس               از طریق سند هزینه                             از طریق سند هزینه

 زمان تحویل تائید صورت وضعیت (از طریق سند دستی)

اشخاص (کل)                                کارفرما(تفصیلی)   ( از بابت صورت وضعیت اول)       بدهکار 

صورت وضعیت تائید شده                                          ( از بابت صورت وضعیت اول)                              بستانکار

مبلغ سند فوق برابراست با  جمع مبلغ (چک مبلغ حسن انجام کار%10 +مبلغ کسر شده از پیش دریافت پیمانکار یا به عبارت دیگر مبلغ پیش پرداخت کارفرما+مبلغ چک بیمه سهم پیمانکار%5 +مبلغ چک صندوق کار آموزی +مبلغ چک دریافتی از بابت پیمان)

اشخاص (کل)                 کارفرما (تفصیلی)              بدهکار 

سایر اشخاص(کل)          دارایی  (تفصیلی)                                            بستانکار

برابر بیمه سهم کارفرما  %6/1

اشخاص (کل)                 کارفرما (تفصیلی)              بدهکار 

ذخیره مالیات(کل)       مالیات علی الحساب                                          بستانکار

برابر مبلغ %5 مالیات علی الحساب

اشخاص (کل)                 کارفرما (تفصیلی)              بدهکار 

سایر اشخاص (کل)         ارزش افزوده(تفصیلی)                                   بستانکار

برابرمبلغ%9 ارزش افزوده  

زمان تسویه با کارفرما

اشخاص (کل)              کارفرما(تفصیلی)          (از طریق پنجره دریافت چک)  بستانکار

اسناد دریافتی(کل)       بدهکار

اشخاص (کل)              کارفرما(تفصیلی)  (از طریق سند دستی یا دریافت پرداخت بین حسابها)  بستانکار

سپردها (کل)                    سپرده حسن انجام کار (تفصیلی)                           بدهکار

پیش دریافت (کل)           پیش دریافت از کارفرما (تفصیلی)                        بدهکار

 هنگام شناسایی در آمد   (از طرق سند درآمد)

درآمد پیمان در دست اجرا             (بس)      معادل مبلغ صورت وضعیت

بهای تمام شده پیمان      (بد)                      معادل مبلغ( مواد ومصالح –حقوق ودستمزد و هزینه سربار )تا هرصورت وضعیت

پیمان در دست اجرا       (بد یا بس)             معادل مبلغ اختلاف سند

ثبت بستن پیمان(از طریق سند دستی)

پیمان دردست اجرا                                       (بس)

صورت وضعیت تائی پیمان در صورت حساب سود یا زیان

درآمد پیمان

 

 

نمایش پیمان در  تراز نامه

پیمان در دست اجرا

 

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.