• شرکت کاسپین حسابدار پارس
  • 021-91303119

پرداخت مالیات، کاسپین حسابدار پارس، مالیات خودروهای لوکس، مالیات خانه های گران قیمت، حسابدار119، پرداخت مالیات با رم افزار سکان

برای پرداخت مالیات، یک ماه فرصت دارید

برای پرداخت مالیات، یک ماه فرصت دارید

سازمان امور مالیاتی به صاحبان خانه و خودروهای لوکس که تاکنون مالیات خود را نپرداخته‌اند، اعلام کرد که تا یک ماه دیگر برای پرداخت مالیات فرصت دارند. در غیر اینصورت سازمان از طریق عملیات اجرایی و توقیف اموال آن‌ها، ...