• شرکت کاسپین حسابدار پارس
  • 021-91303119

دسته بندی نشده

میزان حقوق ماهیانه 1402

میزان حقوق ماهیانه 1402

عنوان مبلغ به ریال حداقل حقوق ماهیانه 54/852/268 حق مسکن 9/000/0000 بن خواروبار 11/000/000 حق اولاد 5/308/284 سنوات 2/100/000 حق بیمه سهم کارگران  بدون سابقه کار 5/239/658 با یکسال سابقه کار 5/386/658 حق بیمه سهم کارفرمایان  بدون سابقه کار ...

مراحل ثبت سند حسابداری پیمانکاری

مراحل ثبت سند حسابداری پیمانکاری

مراحل ثبت سند حسابداری پیمانکاریمراحل ثبت سند حسابداری پیمانکاریمراحل ثبت سند حسابداری پیمانکاری براساس نشریه 126 قراردادهای بلند مدت پیمانکاری        سازمان حسابرسی ایراننمونه کد بندی پروژهپیمان در دست اجرا        (کل)                                                                                                                                                                                        پیمان در دست اجرا   تا صورت وضعیت 1    (معین)مواد ومصالح(تفصیلی)                   ...

تفاوت حسابداری و حسابرسی چیست ؟

تفاوت حسابداری و حسابرسی چیست ؟

تفاوت حسابداري و حسابرسي چيست ؟ 1)تفاوت حسابداري و حسابرسي چيست ؟ 2) چرابايد حسابرسي انجام دهيم ؟ 3) تجزيه و تحيل صورتهاي مالي 4)اهميت گزارشگيري مالي در شركتها به اختصار به تعاريف هركدام از اين موضوعات مي پردازيم. تفاوت ...