• شرکت کاسپین حسابدار پارس
  • 021-91303119

مرداد 5, 1401 - نرم افزار حسابداری سکان و نوید

چگونه دفاتر قانونی مالیاتی را تنظیم کنیم؟

چگونه دفاتر قانونی مالیاتی را تنظیم کنیم؟

اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی که طبق مصوبات سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت مالیات می شوند؛ موظف هستند که تنظیم دفاتر پلمپ قانونی را در راس امور حسابداری خود قرار دهند. دفاتر پلمپ مالیاتی می بایست بر ...