• شرکت کاسپین حسابدار پارس
  • 021-91303119

حسابداری ارزی پیشرفته

مراحل ثبت سند حسابداری پیمانکاری

مراحل ثبت سند حسابداری پیمانکاری

مراحل ثبت سند حسابداری پیمانکاریمراحل ثبت سند حسابداری پیمانکاریمراحل ثبت سند حسابداری پیمانکاری براساس نشریه 126 قراردادهای بلند مدت پیمانکاری        سازمان حسابرسی ایراننمونه کد بندی پروژهپیمان در دست اجرا        (کل)                                                                                                                                                                                        پیمان در دست اجرا   تا صورت وضعیت 1    (معین)مواد ومصالح(تفصیلی)                   ...

تفاوت حسابداری و حسابرسی چیست ؟

تفاوت حسابداری و حسابرسی چیست ؟

تفاوت حسابداري و حسابرسي چيست ؟ 1)تفاوت حسابداري و حسابرسي چيست ؟ 2) چرابايد حسابرسي انجام دهيم ؟ 3) تجزيه و تحيل صورتهاي مالي 4)اهميت گزارشگيري مالي در شركتها به اختصار به تعاريف هركدام از اين موضوعات مي پردازيم. تفاوت ...