• شرکت کاسپین حسابدار پارس
  • 021-91303119

اظهارنامه مالیاتی، پرداخت مالیات، ثبت اسناد حسابداری، ماده 100

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل

ارائه اظهار نامه مالیاتی یکی از وظایف بسیار مهم تمامی صاحبان مشاغل می باشد. برخی از هموطنان همچنان آشنایی کافی با تنظیم اظهارنامه و تدوین مدارک مورد نیاز آن ندارند. به همین منظور سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ...