• شرکت کاسپین حسابدار پارس
 • 021-91303119

تفاوت حسابداري و حسابرسي چيست ؟

1)تفاوت حسابداري و حسابرسي چيست ؟

2) چرابايد حسابرسي انجام دهيم ؟

3) تجزيه و تحيل صورتهاي مالي

4)اهميت گزارشگيري مالي در شركتها

به اختصار به تعاريف هركدام از اين موضوعات مي پردازيم.

تفاوت حسابداري و حسابرسي چيست ؟

براي اينكه تفاوت حسابداري و حسابرسي را توضيح دهيم بايد بگوييم وقتي فرآيندحسابداري به پايان ميرسد حسابرسي به قصد تعيين صحت منصفانه بودن تصوير ارائه شده از حسابها آغاز مي شود .حسابداري يعني عمل ثبت و حفظ اسناد و مدارك و تهيه و ارائه صورتهاي مالي حسابداري براي پيشگيري تراكنش هاي مالي شركتها توسط خودشان انجام ميشود .

حسابداري زبان كسب و كار است . زيرا ابزاري است براي گزارشگري مالي شخصيت هاي انتفاعي و غير كسب و كاري .

ازسوي ديگر ، حسابرسي عبارت است از فعاليت تاييد كنندگي و ارزشيابي صورتهاي مالي . حسابرسي با هدف بررسي و تاييد اعتبار اسناد و مدارك مالي آماده شده توسط كارمندان بخش حسابداري موسسه صورت مي گيرد . بنابراين تعين كننده ي اعتبار اطلاعات حسابداري است.

حسابرسي چگونه انجام مي شود؟

مديريت شركت مورد نظر ،گزارش مالي شركت راتهيه مي كند . گزارش مالي بايد براساس الزامات قانوني و استانداردهاي گزارشگري مالي تهيه شود .

چه ارتباطي ميان حسابداري و حسابرسي وجود دارد ‍؟

حسابرسان گاهي بسيار ي از كارهاي شبيه حسابداران راانجام ميدهند و گاهي مسئوليتهاي متفاوتي دارند. گرچه حسابرسان و حسابداران تفاوت هاي بسياري دارند ولي بسياري از شركتها ازاين افراد بجاي يكديگر استفاده ميكنند

پس بهترين پاسخ اين است كه هردو حرفه مسئول فرآيندهاي حسابداري شركت هستند ولي بطوركلي حسابرس ، مسئول بررسي كارهاي حسابدار است.

در ادامه بيشتر با تفاوت حسابداري و حسابرسي آشنا ميشويم:

حسابداري يك زبان تخصصي كسب و كار است كه به درك  فعاليتهاي اقتصادي شخصيت حسابداري كمك ميكند. حسابداري گردآوري منظم روزبه روز تراكنش هاي مالي يك كسب وكار و دسته بندي آن ها به گروه هاي مختلف

است . دراين ميان تراكنش ها  به شيوه اي خلاصه مي شوند كه مي توان در مواقع اضطرار به راحتي به آنها ارجاع

داد .سپس تجزيه و تحليل ودرك نتايج مالي ودر نهايت انتقال نتايج به طرف علاقمند .

وظيفه اصلي حسابداري عبارت است از فراهم آوردن اطلاعات مهم ، به وي‍‍‍‍ژه اطلاعات مالي كه براي تصميم گيري مهم هستند . حسابداري بهاء –حسابداري مديريت – حسابداري مالياتي – حسابداري مالي – حسابداري منابع انساني – حسابداري مسئوليت اجتماعي .

اهداف اوليه حسابداري به اين شرح هستند،

ثبت و ضبط مناسبت از طريق دفاتر روزنامه /كل/معين / و تراز آزمايشي

تعيين نتايج عمليات از رويه دفاتر حفظ شده از طريق دادو ستد و حساب سود وزيان

نشان دادن وضعيت مالي شخصيت هاي حسابداري از طريق ترازنامه

فراهم سازي اطلاعات ضروري درباره توان بدهي پرداخت وضعيت نقدشوندگي از طرف هاي ذينفع

تعريف حسابرسي :

حسابرسي عبارت است از بررسي انتقادي و به دوراز سو گيري تمام مستندات تراكنش ها ، شامل مدارك ، دريافت ها ، دفاتر حساب و اسناد مرتبط ، به منظور تاييديه ها ،به علاوه اشتباهات و تقلب ها و دستكاري عامدانه در حساب ها با اختلاس و غيره را مي توان از طريق جزئيات شناسايي كرد .

حسابرسي به دنبال دقت و شفافيت اطلاعات مالي ، تطابق با استانداردهاي حسابداري و پرداخت شدن يا نشدن ماليات است . حسابرسي پس از بررسي كامل دفاتر حسابداري و اسناد مالي ، نظرش رابه صورت يك گزارش ارائه ميكند . گزارش منصفانه و صحيح و ارائه مي بايست به فردي كه حسابرس رابه اين كارگماشته است تحويل شود .

دونوع گزارش حسابرسي وجود دارد:

 • تعديل نشده
 • تعديل شده

حسابرسي را مي توان به صورت داخلي و مستقل انجام داد . وظيفه حسابرسي داخلي توسط حسابرس داخلي انجام مي شود كه توسط مديريت سازمان براي بهبود سامانه ي كنترل داخلي و سامانه ي حسابداري گماشته شده است . حسابرسي مستقل توسط سهامداران شركت تعيين مي شود.

نتيجه گيري درمورد تفاوت حسابداري و حسابرسي :

حسابداري و حسابرسي دوزمينه تخصصي هستند ، ولي دامنه حسابرسي گسترده تر از حسابرسي است ، زيرا به درك دقيقي از اقدمات مختلف ،قوانين مالياتي ، دانش استانداردهاي حسابداري و استانداردهاي حسابرسي و همچنين مهارت هاي ارتباطي نياز دارد .

جداي از اين محرمانگي ، درستكاري ، صداقت  واستقلال ، الزامات اصلي هستند كه بايد درزمان انجام فرآيند حسابرسي رعايت شوند گزارش هاي ارائه توسط حسابرسي براي تصيميم گيري منطقي كاربران صورتهاي مالي ،

مانند بستانكاران ،سهامداران ، سرمايه گذاران ، تامين كنندگان ، بدهكاران ، مشتريان ، دولت و غيره مفيد است .

هدف از حسابرسي داخلي و مستقل چيست ؟

حسابرسي ها ،اساس حوزه حسابداري هستند . اما اين تنها كاري نيست كه حسابداران رسمي انجام مي دهند به بيان ساده ،حسابرسي بازبيني سوابق شركت حسابها و موجودي هاي فيزيكي است .شما درحال جزئيات هستيد و خيلي مهم است كه جزئيات درست را دريافت كنيد،چون ماليات ، تعهد و دولت و اعتبار شما در تعادل باقي مي ماند. اما فرآيند انجام اين بررسي بسته به نوع حسابرسي يا تجزيه و تحليلي كه انجام ميدهيد تفاوت دارد.

تفاوت حسابداري و حسابرسي چيست ؟

تفاوت حسابداري و حسابرسي چيست ؟

حسابرسي داخلي :

برخي از حسابرسي ها مانند حسابرسي داخلي ، دريك شركت توسط كاركنان آن شركت انجام خواهد شد . اين حسابرسي را هر فردي در شركت مي تواند انجام دهد . هيچ مقرراتي در تشخيص اينكه حسابرسي داخلي يك شركت چگونه تهيه و چه كسي آن گزارشات رابررسي مي كند وجود ندارد .

استانداردهاي حسابرسي داخلي :

استانداردهاي حرفه اي چون پلي است بين نكات نظري و روشهاي خاص حسابرسي . استانداردهايي كه برپايه يك چهارچوب محكم نوشته شود چيزي بيش از قواعد اختياري نمي باشد كه در نهايت ، رعايت آن ممكن است به اين نتيجه ختم شود كه ناهماهنگ و غير يكنواخت مي باشد. از سوي ديگر ،استانداردهاي مبتني برچهارچوب محكم سبب بهبود فرآيندحسابرسي مي شود .

حسابرسان داخلي سيستم كنترل داخلي رااز دو ديدگاه طراحي و اثربخشي مورد ارزيابي قرارمي دهند. يك سيستم كنترل داخلي اثربخش ، سيستمي است كه هدفي رابدست آوردكه براي آن ايجاد شده است .

نمونه هايي از ابزارهاي كنترل درون سازماني به شرح ذيل است

 • شيوه هاي راهبردي مديريت
 • هدف هاي سازماني
 • سياستها
 • استانداردها
 • روشها

حسابرسان داخلي به دليل يكپارچگي زياد كنترل هاي داخلي ، همه ي سطوح و ابزارهاي آن را آزمون مي كنند. درهرحال مديران رده بالا ي سازمان ، عموما مسئوليت ارزيابي عملكرد سازماني رادر قالب هدفها و شيوه هاي راهبردي مديريت به عهده دارند .

سطوح اختيار:

وظايف و مسئوليتهاي مديريت درسه مورد (الف)استرات‍ژيكي (ب)تاكتيكي (ج) عملياتي تقسيم ميشود.

بطوركلي مديريت كوشش مي كند مخاطرات را با افزايش كنتزل سيستم – بيمه كردن نيازهاي ممكن – افزايش ميزان بازيافت درموارد پذيرش خطر بالاتر كاهش دهد.

سيستم كنترل داخلي ،عاملي است كه بيشتري تاثير رادر احتمالات دارد . بطورمثال كنترل خوب ميزان ضررو زيان و خطر را كاهش مي دهدو برعكس كنترلهاي ضعيف  درصد احتمال زيان را افزايش مي دهد.

وظايف اصلي حسابرس داخلي و مستقل چيست ؟

دراين بخش بايك نگاه كلي به وظايف اصلي حسابرسان داخلي و مستقل خواهيم پرداخت :

1-كنترل گردش مالي و حساب هاي بانكي شركت

2-كنترل عمليات هاي مالي مربوط به بودجه و هزينه ها

3-كنترل عمليات مالي به پرداخت حقوق ، جزئيات و نحوه پرداخت آنها

4-كنترل تنخواه واحدهاي مختلف و خريد هاي داخلي شامل فاكتورو اسناد خريد و هزينه هاي آن

5- كنترل فرآيند انبارگرداني و جزئيات آن وبررسي اسنادورودو خروج كليه اجناس و موادبه انبار

استانداردهاي عمومي و عملياتي حسابرسي داخلي :

حسابرسان بايد كار خودرابراساس استانداردهاي رايج و مورد قبول سازمان حسابرسي انجام دهند .يك سري استانداردهاي حسابرسي كلي توسط انجمن حسابرسي آمريكا نوشته شده است كه عموما براساس آنها عمل مي شود .

حسابرسي بايد توسط افراد ذيصلاح انجام شود . شخص ذيصلاح شخصي است كه داراي مدرك ودانش كافي دراين خصوص بوده وبرتمامي قوانين و مقررات اين حوزه اشراف داشته باشد.

حسابرس چه داخلي باشد چه مستقل بايد كاملابه صورت مستقل عمل كرده واز قضاوتهاي جهت دار خودداري نمايداستقلال در راي مسئله بسيار مهمي دراين حرفه مي باشد.

حسابرسي بايدبا برنامه ريزي قبلي انجام شده و تمامي مقدمات آن اعم از تعداد كارشناسان لازم و ابزارهاي مورد نياز پيش بيني گردد.

هرشركت داراي يك سيستم كنترل داخلي بوده كه براي انجام حسابرسي و ساير جزئيات مربوط به آن ، بايد شناخت كافي نسبت به اين سيستم كنترلي وجود داشته باشد .

مستندات و شواهد لازم براي حسابرسي بايد به صورت حضوري و پرس وجو ومشاهده مستقيم بدست آيد تا قابل اعتماد و استناد باشد .

پيش نيازحسابرسي اطلاعات كامل از حسابداري است .

براي انجام يك حسابرسي خوب بايد به امور حسابداري مسلط باشد تا بتواند ضمن دقت لازم بطور صحيح و منظم به سرفصلهاي مورد رسيدگي بپردازد.بنابراين هميشه حسابرسان براي رسيدگي به اطلاعات قابل اتكاءو مفيد از حسابداري  بصورت جامع و كاربردي سررشته دارند.چطور ممكن است كه حسابرس به اطلاعاتي رسيدگي كندكه خوداز آن آگاه نباشد چون منبع اين اطلاعات همان امورحسابداري ست . پيشنهاد مابه حسابداران اين است كه ابتداحسابداري رابصورت كاربردي بياموزيد وسپس به امور حسابرسي مسلط شويد

استانداردهاي عمومي و عملياتي حسابرسي داخلي :

حسابرسان بايد كار خودرا براساس استانداردهاي رايج و مورد قبول سازمان حسابرسان انجام دهند .

حسابرسان بايد توسط افراد ذيصلاح انجام شود.شخص ذيصلاح شخصي است كه داراي مدك ودانش كافي دراين خصوص بوده وبرتمامي قوانين و مقررات اين حوزه اشراف كامل داشته باشد .

حسابرس چه داخلي وچه مستقل بايد كاملا به صورت مستقل عمل كرده و از قضاوتهاي جهت دار خودداري نمايد استقلال درراي ،مسئله بسيار مهمي دراين حرفه مي باشد .

هرشركت داراي يك سيستم كنترل داخلي بوده كه براي انجام حسابرسي و ساير جزئيات مربوط به آن بايد شناخت كافي نسبت به اين سيستم كنترلي وجودداشته باشد.

حسابرسي بايد با برنامه ريزي قبلي انجام شده و تمامي مقدمات آن اعم از تعداد كارشناسان لازم و ابزارهاي مورد نياز پيش بيني گردد.

انواع صورتهاي مالي :

صورتهاي مالي مجموعه گزارشهايي هستند كه به تشريح نتايج  مالي ، شرايط مالي و جريانات نقدي يك سازمان مي پردازند.

يك كسب و كاربراي مستندسازي نتايج ماهانه و بررسي وضعيت مالي و عملياتي به اين صورت هاي مالي نيازدارد.

تهيه ي اين صورتهاي مالي به تنهايي فايده چنداني نداردو بايد بتوان آنهارا به درستي تجزيه و تحليل كرد . به همين  دليل بسياري از اين تحليل گران حرفه اي انجام ميدهند.تحليل گران مالي با تكيه بر داده هاي مالي و كسب و كارها اين تحليل هارابه كمك مشاوره مالي و عملياتي شركت به تحليل عملكرد،پيش بيني وجهت گيري آينده قيمت سهام شركت مي پردازد.و همچنين بسياري از كسب وكارها بايد به اين صورتهاي مالي را به عنوان گزارش به سرمايه گذاران يا موسسات وام دهنده ارائه كنند.

به كمك صورتهاي مالي مي توان :

 • توانايي هاي كسب و كاربراي ايجاد نقدينگي و منابع و مصارف آن را تعيين كرد.
 • توانمندي كسب و كاردر پرداخت بدهي ها را تعيين كرد.
 • نسبت هاي مالي لازم رابراي تحليل عملكرد كسب وكار را محاسبه كرد .
 • جزئيات تراكنش هاي خاص كسب و كاررابررسي كرد .

تفاوت حسابداري و حسابرسي چيست ؟

ترازنامه :

ترازنامه تصويري لحظه اي از دارائي ها، بدهي ها، و حقوق صاحبان سهام است . تاريخ قرارگرفته در ترازنامه براي ما مشخص مي كند كه اين عكس لحظه اي از سازمان ، چه زماني ثبت شده است كه البته معمولا پايان سال مالي است . معادله ترازنامه كه بانام معادله حسابداري نيز شناخته مي شود برابر است با

دارايي ها= بدهي ها + حقوق صاحبان سهام

ترازنامه، چگونگي تامين مالي چه از طريق بدهي و چه از طريق حقوق صاحبان سهام را شناسايي مي كند .

دارايي ها در تراز نامه به ترتيب نقدينگي فهرست مي شوندو بدهي ها براساس موعد پرداخت مرتب مي شوند.

انتظار ميرود بدهي هاي كوتاه مدت يا جاري در طي يك سال تسويه شوند در حالي كه بدهي ها ي بلند مدت يا غير جاري ديوني هستند كه انتظار ميرودباز پرداخت شان بيش از يك سال طول بكشد.

صورت سودوزيان :

برخلاف ترازنامه ، صورتهاي سودوزيان براي يك بازه ي زماني مشخص صادرمي شوند . اين بازه زماني بسته به نياز شما مشخص مي شود و مي تواند از يك روز تا چند ماه يا چند سال رادربرگيرد.اما معمولا به صورت سه ماهه ،شش ماهه ، ويك ساله تنظيم و ارائه مي شود . صورت سودوزيان ، يك بررسي اجمالي از عايدي ها ، هزينه ها،درآمدهاي خالص و سودهر سهم به دست مي دهد.اين صورت معمولا داده هاي 2 تا3 سال رابراي مقايسه گردآوري مي كند.

صورت جريان وجوه نقد:

صورت جريان وجوه نقدحاصل تلفيق ترازنامه و صورت سودوزيان است .بنابريك قرار حسابداري ،درآمد خالص را مي توان از هم ترازي با جريان نقدي خارج كرد. اين صورتهاي مالي ، صورت سودوزيان را باترازنامه درسه فعاليت عمده كسب وكار اعم از فعاليتهاي عملياتي ، سرمايه گذاري و تامين مالي وفق دهد. فعاليتهاي عملياتي شامل جريان نقدي حاصل از عمليات منظم كسب وكار مي شود.فعاليتهاي سرمايه گذاري عبارت است از جريان هاي نقدي حاصل از اكتساب و انتقال دارايي هايي از قبيل ملك  تجهيزات فعاليتهاي تامين مالي نيز دربرگيرنده جريان هاي نقدي حاصل ازبدهي و سرمايه گذاري سهام است .

نحوه ي تحليل صورتهاي مالي :

هدف از تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ارزيابي عملكردگذشته ،جاري وآينده و اطمينان ازميزان سلامت مالي سازمان است .

تجزيه وتحليل صورتهاي مالي يك شركت دربردارنده ارزيابي سه ويژگي است : نقدينگي ، سودآوري ، و توانايي پرداخت بدهي ها .

درادامه چند تكنيك پركاربرد براي تحليل صورتهاي مالي راباهم مرور ميكنيم.

تجزيه و تحليل افقي

تجزيه وتحليل افقي كه تحليل روندنيز ناميده مي شود، تكنيكي براي ارزيابي مجموعه اي از اطلاعات مالي در طي يك دوره زماني است . به طوريكه تغييرات هر مولفه به صورت جداگانه در بازه هاي زماني مشخص نسبت به همان مولفه در

زمان مبنا بررسي مي شود. اين تغيير ممكن است درقالب مبلغ يا درصد بيان شود.

تجزيه و تحليل عمودي

تجزيه و تحليل عمودي كه همچنين تجزيه و تحليل هم اندازه نيز ناميده مي شود. تكنيكي است كه هرقلم از صورتهاي مالي رادرقالب درصدي ازيك مبلغ مبنا بيان ميكند. معمولا در ترازنامه مبلغ مبنا برابربا كل دارايي ها ودرصورت سودوزيان مبلغ مبنا برابربا كل درآمد فروش است .

تجزيه و تحليل نسبت ها :

نسبت هاي مالي درحقيقت رابطه بين اقلام منتخب داده هاي هريك از صورتهاي مالي رابيان مي كند . اين رابطه در قالب درصد، نرخ يايك تناسب ساده بيان مي شود. اين نسبت مي توانند سرنخ هاي درباره وضعيت يك شركت فراهم آورنددرحالي كه درك اين شرايط از طريق مشاهده ي اقلام مجزاي صورتهاي مالي امكان پذيرنيست .

طبقه بندي نسبت هاي مالي :

تجزيه و تحليل مالي فرآيندي است كه طي آن مشخصات وويژگي هاي بارزمالي و عملياتي واحد اقتصادي بااستفاده از صورتهاي مالي و ساير اطلاعات مالي مشخص مي شود ودر امر تصميم گيري ، استفاده كنندگان از صورتهاي مالي راياري مي كند.

يكي از روشهاي متداول تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي با استفاده از نسبتهاي مالي ميباشد. نسبتهاي مالي در يك دسته بندي كلي به پنج دسته تقسيم مي شوند

1)نسبت هاي  نقدينگي : توانايي كوتاه مدت شركت درايفاي خوددرسررسيد و برطرف ساختن نيازهاي غيرمنتظره به وجه نقد

2)نسبت هاي سودآوري :سوديا موفقيت عملياتي شركت براي يك دوره زماني معين

3)نسبت هاي توانايي پرداخت بدهي :توانايي ادامه حيات براي دوره هاي زماني بلند مدت

4)نسبتهاي فعاليت :نسبتهايي هستندكه ميزان كاربرد دارايي ها رامشخص مي كندو سطح فروش راباحسابهاي مختلف دارايي مانند موجودي كالا ،حسابهاي دريافتني ،دارايي ثابت و غيره مي سنجد.

5)نسبت مالكيت :اين نسبتها بطورمستقيم و غير مستقيم پيونددهنده سودنقدينگي هستندو به سهامداران در ارزيابي نقدينگي ها و سياستهايي كه بر قيمت بازار سهام تاثيرمي گذارند كمك مي كند. يعني آنان ميتوانند بااسفاده ازاين نسبتها وضعيت سرمايه گذاري خودرا در شركت درزمان حال و آينده بررسي ميكنند. همانطوريكه پيداست اين نسبتها بيشتر از همه مربوط به صاحبان سهام است .

(نسبتها مانندكليدهايي هستند كه درهاي بسته را باز مي كنند)

تفاوت حسابداري و حسابرسي چيست ؟

راه حلي ساده براي تنظيم و تحليل صورتهاي مالي :

از آنجايي كه تنظيم و تحليل اين نوع گزارش هاي مالي نيازمندتجربه و اشراف كامل به اصول مالي و حسابداري است كارشناسان كسب وكاركوچك و متوسط اين كاررابه يك موسسه ارائه دهنده خدمات مالي خبره و حرفه اي اين موسسه ، با ارائه خدمات حسابداري ، مالي و مالياتي ،كه مي توانندشمارادر تهيه و تحليل انواع گزارش ها و صورتهاي مالي همراهي كنند.

تحليل صورتهاي مالي در واقع بخشي از تحليل كسب و كار به شمار مي آيد:

تحليل كسب و كار عبارت است از ارزيابي چشم انداز وريسك هاي بنگاه به منظور اتخاذ تصميم در مورد كسب وكار آينده است . تصميم گيريهاي كسب و كار شامل موارد متعددي ، از جمله ارزشگذاري سهام و بدهي ها ، ارزيابي ريسك ، اعتبار ، پيش بيني سود ، حسابرسي ها و جبران خسارت است.

تحليل كسب و كار ، با ارزيابي محيط كسب و كار ،استراتژي ها و عملكرد بنگاه به مديران كمك ميكند تا تصميمات به جا و آگاهانه اتخاذ كند .

انواع تحليل كسب و كار :

تحليل اعتبار :

تحليل اعتبار عبارت است از ارزيابي شايستگي اعتبار ي يك بنگاه اقتصادي ، يا به بيان ديگر توانايي بنگاه در اداي تعهداتش . بنابراين تحليل اعتبار عمدتا بر مساله ريسك ونه بر سوددهي يك بنگاه تاكيد دارد. تغييرات سود به ويژه حساسيت سود در مقابل كسادي كسب و كار ، مهمتر از سطح سود شركت است . سطح سود فقط تاآن حد مهم است كه منعكس كننده حاشيه امنيت توانايي يك بنگاه براي اداي تعهداتش است .

تحليل محيط كسب و كار و استراتژي بنگاه :

هدف تحليل محيط كسب وكار ، شناسايي و برآورد شرايط اقتصادي بنگاه و صنعت مربوطه است و تحليل استراتژي كسب و كار نيز در پي شناسايي و ارزيابي قدرت رقابت و نقاط ضعف بنگاه اقتصادي همراه با فرصتها و تهديدها است .

تحليل محيط كسب و كار و استراتژي بنگاه از دو بخش تحليل صنعت و تحليل استراتژي تشكيل شده است .

تحليل حسابداري :

تحليل حسابداري شامل فرآيند ارزيابي ميزان انعكاس واقعيتهاي اقتصادي در حسابداري بنگاه است .اين امر با بررسي مبادلات و رويه هاي بنگاه ، برآورد تاثير سياستهاي حسابداري بنگاه برروي صورتهاي مالي و تنظيم صورتهاي مالي به گونه اي كه واقعيت هاي اقتصادي را بهتر منعكس مي سازد. و قابليت تحليل بيشتري پيدا مي كند ، تحقق مي يابد .

در تحليل كسب و كار معمولا تحليل حسابداري كمتر مورد توجه و استفاده قرار مي گيرد. احتمالا يكي از علل اين كم توجهي اين است كه تحليل حسابداري مستلزم مجهز بودن به دانش حسابداري است . تحليل گراني كه به دانش حسابداري آشنا نيستند، گرايش بدان دارند كه تحليل حسابداري را از پيش ديده دور كنند و صورتهاي مالي را همان گونه كه تنظيم شده اند ، بپذيرند. اين بي توجهي به حسابداري ، عملي بسيار خطرناك است ، زيرا تحليل حسابداري در تحليل كسب وكار  وتحليل مالي اهميت فوق العاده اي دارد.

تحليل مالي :

تحليل مالي يعني استفاده از صورتهاي مالي جهت تحليل وضع مالي و عملكرد بنگاه و نيز برآورد عملكرد مالي آينده آن است .طرح سئوالات متعدد مي تواندبه انجام تحليل مالي كمك كند.كه آيابنگاه منابع كافي براي كسب موفقيت ورشدراختيار دارد؟منابع سوددهي بنگاه كدامند؟قدرت درآمدزايي آتي چگونه است ؟

تحليل مالي از سه جزء تحليل سوددهي ، تحليل ريسك ، تحليل منابع و مصارف تشكيل مي شود .

هدف گزارشگري مالي :

هدف اساسي از گزارشگري مالي در اختيار گذاشتن اطلاعات مفيد براي طيفي گسترده از استفاده كنندگان صورتهاي مالي است كه در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد.

تصميمات اقتصادي شامل مواردي از قبيل فروش يا حفظ سرمايه گذاري در اوراق بهادار يك واحد تجاري و ابقاء يا جايگزيني مديران مي باشد .گزارشگري صورتهاي مالي هنگامي مي تواند

در تصميمات اقتصادي مفيد واقع گرددكه (خصوصيات كيفي مربوط بودن )(قابل مقايسه بودن ) و (قابل فهم بودن ) رادربرداشته باشند.

اطلاعات هنگامي خصوصيت كيفي قابل اتكاءبودن رادربرداردكه پيش شرط هاي (بيان صادقانه )(رجحان محتوا برشكل )(بي طرفي )(احتياط)(كامل بودن )راداراباشد .

اطلاعاتي قابل اتكاءاست كه عاري از اشتباه و تمايلات جانبدارانه بااهميت بوده و بيان صادقانه آن چيزي باشد كه مدعي آن است .

همچنين اگرقرار براين باشد كه اطلاعات به طور صادقانه معاملات و رويدادهايي كه مدعي آن است بيان نمايد ، لازم است اين اطلاعات

براساس محتوا و واقعيت هاي اقتصادي و نه صرفا شكل قانوني آن به حساب گرفته شود (رحجان محتوا برشكل )

دررابطه با خصوصيت كيفي (قابل مقايسه بودن )بايد گفت استفاده كنندگان بايد بتوانند صورتهاي مالي واحد تجاري رادر طول زمان جهت تشخيص روند تغييرات

در وضعيت مالي ،عملكرد و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري مقايسه نمايند(قابليت مقايسه درون شركت از طريق ثبات رويه ).

استفاده كنندگان همچنين بايد بتوانند صورتهاي مالي واحد هاي تجاري مختلف يك صنعت را مقايسه كنند(قابليت مقايسه از طريق رعايت ويژگي هاي رويه اي درصنعت )

-يكي ديگر از پيش شرط هاي قابل مقايسه بودن (افشاء)رويه هاي حسابداري بكار گرفته شده در تهيه صورتهاي مالي و افشاي هرگونه تغييرات احتمالي اين رويه ها مي باشد .

-يك خصوصيت كيفي مهم اطلاعات مالي (قابل فهم بودن )است ودر نظرگرفتن ميزان توان استفاده كنندگان از پيش شرط هاي آن مي باشد . بنابراين اطلاعات مالي بايد به گونه اي باشند كه

براي استفاده كنندگاني كه از توانمندي  و آگاهي متعارفي براي درك فعاليتهاي تجاري و اقتصادي و نحوه عمل حسابداري برخوردارند قابل فهم باشند .

-براي قابل فهم بودن همچنين ضروري است كه اقلام به نحوي مناسب در يكديگر ادغام و طبقه بندي شوند.

تفاوت حسابداري و حسابرسي چيست ؟

تفاوت حسابداري و حسابرسي چيست ؟

نقش اصلي گزارشگري مالي :

نقش اصلي گزارشگري مالي ، انتقال اثر بخش اطلاعات مالي به افراد برون سازماني به روشي معتبر و به موقع است كه يكي از اهداف عمده آن فراهم ساختن اطلاعات لازم براي ارزيابي عملكردو توان سود آوري بنگاه اقتصادي است .

شرط لازم براي دستيابي به اين هدف  ، ارائه اطلاعات مالي به نحويي است كه ارزيابي عملكرد گذشته راممكن سازد

ودر سنجش توان سودآوري و پيش بيني فعاليتهاي آتي بنگاه اقتصادي موثر واقع شود.

كيفيت گزارشگري مالي ، دقت و صحت اين گزارشها در بيان اطلاعات مربوط به عمليات شركت ، خصوصا جريان هاي

نقدي مورد انتظار،به منظور آگاه نمودن سرمايه گذران مي باشد .

گزارشگري مالي بايد اطلاعات سودمندي را فراهم نمايد كه سرمايه گذران بالفعل و بالقوه رادر انجام تصميم گيري هاي

منطقي ياري نمايد.

نتيجه گزارشگري مالي با كيفيت چيست ؟

كيفيت اين گزارشگري سبب ارتقاي سودمندي اطلاعات مالي مي شود.بنابراين واضح است كه قانون گذران و سرمايه

گذران براي داشتن گزارشگري مالي با كيفيت بيشتر، هم عقيده هستندزيرا اعتقاد نهايي اين است كه كيفيت گزارشگري

مالي به طور مستقيم روي بازارهاي سرمايه گذار است . بنابراين با توجه به اين كيفيت اين گزارشگري تاثير بااهميتي

بر بازارهاي سرمايه دارد مي توان نتيجه گرفت كه در سطح كلان ، كيفيت گزارشگري مالي داراي اثرات اقتصادي است .

بنابراين شركتهاي با كيفيت بالاي گزارشگري مالي ، احتمالا داراي دسترسي بهتري به وجوه خارجي (برون سازماني )

دراشكال تامين وجوه بيشتر و يا هزينه كمتر دستيابي به وجوه بوده و بنابراين به احتمال كمتري از پرو‍ژه هاي سرمايه

گذاري باارزش در جهت تقسيم سود ،صرف نظر مي نمايد .

ماانتظار داريم كه نقش كيفيت گزارشگري مالي در كاهش آثار محدود كننده تقسيم سود برروي سرمايه گذاري ها ،

با توجه به ميزاني كه ارزش شركت ها ، وابسته به گزينه ها و يا فرصتهاي رشد آن است متغير باشد.

تفاوت حسابداري و حسابرسي چيست ؟

اهميت شركتهاي حسابداري :

معمولا همه شركتها به يك راه حل براي نگه داشتن حسابهايشان درزمان كسب و كار نيازدارند. يك شركت حسابداري با ارائه خدمات حسابداري و گزارشات

مالي به مشتريان خود امكان را به مشتريان مي دهد كه خود را با شركتهاي ديگر و استانداردهاي موجود درآن صنعت مقايسه كند .

همچنين اطلاعات ارائه شده توسط شركت حسابداري به صاحبان كسب وكار و مديران اين امكان رامي دهدكه تصميمات كاري دقيق تر گرفته كه منجر به افزايش بهره وري شركت مي شود.

يك شركت حسابداري به مشتريان خود پيشنهاد نصب و راه اندازي سيستم حسابداري مناسب با كسب وكار شركت را ميدهد. استفاده از سيستم حسابداري كارآمد

به شركت اين امكان راميدهدكه شركت اطلاعات مالي خودرادرقالب گزارشات مالي رسيدگي و پيگيري كند.نرم افزار هاي حسابداري متنوعي براي كسب و كارهاي

سايز كوچك تابزرگ در بازار موجود مي باشند. شركتها ميتوانند گزارشات مالي الكترونيكي تهيه شده توسطنرم افزاررابه شركت حسابداري خود ارسال نموده و شركت حسابداري اين خدمات راباخدمات رابا سهولت و باصرف زمان كمتر انجام دهند .

 

تاثير حسابدار خوب چيست ؟

آموزش حسابداران و وجود موثر آن ها در فراهم آوري اطلاعات مالي دقيق و قابل اعتماد و تجزيه و تحليل اين اطلاعات براي توسعه پايدار سازمانها، دولت و مشاغل مختلف اهميت فراواني دارد.

وجود اطلاعات دقيق ،اعتماد برانگيز ،به موقع و مربوط به فعاليت هاي اقتصادي نه تنها لازم بلكه حياتي است .اين اطلاعات مالي به وسيله نظام هاي حسابداري گزارش مي شود .

ازاين رو تمامي كسب و كارها به يك مديريت مالي درست و موثر براي رسيدن به موفقيت نيازدارند . حسابداري از اصلي ترين مواردي است كه يك  كسب و كاردرحال رشد به آن نيازدارد.كنترل حسابهاي دريافتي به تحليل رفتار مشتري به لحاظ بازپرداخت بدهي ها كمك ميكند.

شناسايي مشتريان بدحساب ،بودجه بندي دقيق ،براي كشف ناكارآمدي دربرنامه هاي عملياتي ، آگاهي از تغييرات بازار ازطريق بررسي تغييرات ناگهاني درهزينه ودرآمد فروش از جمله فوايد حسابداري هستند.