02191303119

پشتیبانی تخصصی نرم افزار نوید و سکان

ساعت کاری 09:00 – 24:00

تیم تخصصی پشتیبان گروه نرم افزاری سکان

مهسا کریمی

مهسا کریمی

کارشناس حسابداری

پشتیبان تخصصی نرم افزار حسابداری سکان

فاطمه کجویی

فاطمه کجویی

کارشناس حسابداری

پشتیبان تخصصی نرم افزار حسابداری سکان

علی حاتمی

علی حاتمی

کارشناس IT

مدیر بخش فنی نرم افزار پشتیبان تخصصی نرم افزار حسابداری سکان

زهرا مشعوف

زهرا مشعوف

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

کارشناس ارشد مالی و مالیاتی

سمیه نیکجو

سمیه نیکجو

کارشناس امور مالی و مالیاتی

سیده زهرا حسینی

سیده زهرا حسینی

کارشناس امور مالی و مالیاتی

امین کیانی

امین کیانی

کارشناس حسابداری

کوشان شکیبایی

کوشان شکیبایی

کارشناس کامپیوتر

کارشناس امور مالی و مالیاتی